ISO 9001 : 2015
 
ISO 14001 : 2004
 
IATF 16949 : 2016
 
ROSH
 
 
 
 
 

Corporate Social Responsibility
 
นโยบายมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และหลักจรรยาบรรณแห่งแนงร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(EICC)
 
บริษัทโซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(EICC) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณอันประกอบด้วย ด้านแรงงาน, สุขภาพและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, จริยธรรม และระบบการจัดการ ตามข้อกำหนดของ EICC V.5.1 : 2016 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 

A. แรงงาน

บริษัทฯมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิมนุษยชนของแรงงานและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพตามที่ได้ทำความเข้าใจโดยสังคมนานาชาติ มาตรฐานด้านแรงงานมีดังนี้ :
 
1) เสรีภาพในการเลือกงาน การทำงานต้องเป็นไปตามความสมัครใจ และแรงงานต้องมีอิสระในการลาออกจากงาน
2) แรงงานเยาวชน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โครงการฝึกงานเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย(ถ้ามี)
3) ชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ในกฏหมาย นอกจากนี้ชั่วโมงทำงานไม่ควรมากกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงงานล่วงเวลา เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จัดให้มีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อทุกเจ็ดวัน
4) ค่าจ้างและสวัสดิการ ต้องเป็นไปตามหรือมากกว่าที่กฏหมายกำหนดไว้ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการต่างๆ และไม่มีการลงโทษด้วยการหักค่าจ้าง
5) การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ไม่มีการปฏิบัติโดยใช้ความรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงทางเพศ การลงโทษรุนแรง การขู่เข็ญทางจิตใจหรือร่างกายหรือการละเมิดด้วยวาจา
6) การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากชาติพันธุ์ สีผิว อายุ เพศ ความพิการ การตั้งครรภ์ ศาสนา ฯลฯ
7) เสรีภาพในการสมาคม บริษัทเคารพสิทธิของแรงงานทุกคนที่รวมตัวกันอย่างเสรีด้วยความสมัครใจ แรงงานและ/หรือผู้แทนต้องสามารถสื่อสารและแบ่งปันแนวคิดและความกังวลกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผย โดยปราศจากความกลัวการถูกเลือกปฏิบัติ การลงโทษ การข่มขู่ หรือการคุกคาม
 

B. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตลอดจนตระหนักดีว่าการได้รับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน การให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่จำเป็นในการระบุและแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยมีดังนี้ :
 
1) ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานที่ทำงานเสี่ยงต่ออันตรายต้องได้รับการควบคุมและอบรมด้านความปลอดภัย เมื่อไม่สามารถควบคุมอันตรายได้อย่างเพียงพอกับสิ่งที่กล่าวมานั้น แรงงานจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
2) ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉินต้องถูกกำหนดและประเมิน จัดให้มีขั้นตอนปฏิบัติ การอบรมและฝึกซ้อม
3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน จัดให้มีระเบียบปฏิบัติและระบบ เพื่อป้องกัน จัดการ ติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมถึงมาตรการส่งเสริมการรายงานของแรงงาน เช่น จำแนกและบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ให้การรักษาพยาบาลที่จำเป็น สอบสวนและดำเนินการเพื่อแก้ไขที่สาเหตุ และอำนวยความสะดวกเพื่อให้แรงงานสามารถกลับเข้าทำงาน
4) สุขอนามัยอุตสาหกรรม แรงงานที่เสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี สารชีวภาพและกายภาพ ต้องได้รับการระบุ ประเมินและควบคุมเพื่อไม่ให้มีการได้รับในปริมาณมากเกิน เมื่อไม่สามารถควบคุมอันตรายได้อย่างเพียงพอโดยวิธีการดังกล่าว สุขภาพของแรงงานต้องได้รับการป้องกันโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
5) งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ แรงงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้แรงงานทางกายภาพ ต้องได้รับการระบุ ประเมิน และควบคุม
6) การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล เครื่องจักรต่างๆ ต้องได้รับการประเมินความปลอดภัย ต้องมีการป้องกันทางกายภาพ และสิ่งป้องกันต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
7) สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย ต้องจัดห้องสุขาที่สะอาด น้ำดื่มสะอาด และการเตรียมการจัดเก็บอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
8) การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย จัดให้มีการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและความปลอดภัยต้องได้รับการติดประกาศไว้อย่างชัดเจน
 

C. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักว่าการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาประยุกต์ใช้ มาตรฐานสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ :
 
1) ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นทั้งหมด ได้รับการอนุมัติและการขึ้นทะเบียนต้องได้รับการดำเนินการ เก็บรักษา และปรับปรุงให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร ลดหรืองดการใช้ทรัพยากรและการก่อขยะทุกประเภท รวมถึงน้ำและพลังงาน จากแหล่งหรือโดยวิธีการต่างๆ เช่น การปรับปรุงการผลิต การดูแลรักษา และขั้นตอนภายในสถานประกอบการ การใช้วัสดุทดแทน การอนุรักษ์ การรีไซเคิล และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
3) วัตถุอันตราย สารเคมีและวัสดุอื่นๆที่ก่ออันตรายถ้ามีการปล่อยสู่สภาพแวดล้อมต้องได้รับการระบุและจัดการ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการดำเนินการ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การนำไปใช้ การใช้หมุนเวียน หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่
4) น้ำเสียและของเสีย ต้องมีการจำแนกประเภท ตรวจสอบ ควบคุม และบำบัดก่อนที่จะปล่อยหรือกำจัดทิ้ง ต้องมีการใช้มาตรการเพื่อลดการก่อน้ำเสีย
5) การปล่อยมลภาวะทางอากาศ ต้องมีการจำแนกประเภท ตรวจสอบเป็นประจำ ควบคุมและบำบัดก่อนปล่อยออก
6) ข้อจำกัดด้านวัสดุ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้าเกี่ยวกับการห้ามหรือการจำกัดสารเฉพาะในสินค้าและการผลิต
7) การจัดการระบบระบายน้ำฝน ใช้วิธีที่เป็นระบบในการป้องกันการปนเปื้อนในน้ำฝน ป้องกันการปล่อยและทิ้งอย่างผิดกฎหมายลงสู่ระบบระบายน้ำฝน
8) การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ติดตามและบันทึกการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หาวิธีที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 

D. จริยธรรม

บริษัทฯ ยึดถือมาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย :
 
1) ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ต้องรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ในทุกๆขั้นตอนของธุรกิจ
2) ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ต้องไม่มีการเสนอให้ หรือ ยอมรับ สินบน หรือ การกระทำอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
3) การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย วิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจโครงสร้าง สถานะและผลประกอบการทางการเงินของผู้เข้าร่วม ต้องได้รับการเปิดเผยตามระเบียบและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องห้ามปลอมแปลงบันทึกข้อมูลหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติ
4) ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องได้รับความเคารพในสิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้จะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ช่วยปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
5) การดำเนินธุรกิจ การโฆษณาและการแข่งขันที่เป็นธรรม ต้องรักษามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า
6) การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้ การคุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูล ต้องมีแผนงานเพื่อสร้างความมั่นใจในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลกรณีมีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร
7) การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ มีนโยบายที่สมเหตุผลในการหาแร่ธาตุแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทองคำ ที่นำมาใช้ ในการผลิตสินค้า ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่งครัดในการหาแหล่งที่มาและลำดับห่วงโซ่ของการคุ้มครองแร่ธาตุเหล่านี้ และแสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะที่มีให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าร้องขอ
8) ความเป็นส่วนตัวให้คำมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตามความคาดหมายและด้วยเหตุผลอันควรของผู้ที่ทำธุรกิจด้วย รวมถึงผู้ส่งมอบ ลูกค้า ผู้บริโภค และพนักงาน
 

E. ระบบการจัดการ

บริษัทฯ จัดตั้งระบบการจัดการซึ่งมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณนี้ ระบบการจัดการต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ :
 
1) คำมั่นสัญญาของบริษัทฯจัดให้มีนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพือยืนยันถึงคำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) สำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร แต่งตั้งผู้บริหารอาวุโสและผู้แทนของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบในการใช้ระบบการจัดการและโครงการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารอาวุโสทำการทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็นประจำ ระบุตัวแทนบริษัทอย่างชัดเจนที่จะรับผิดชอบ
3) ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า มีกระบวนการเพื่อระบุ ตรวจสอบ และทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของลูกค้าที่บังคับใช้ รวมถึงข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณ
4) การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง มีกระบวนการเพื่อระบุกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและความเสี่ยงด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการของบริษัท
5) วัตถุประสงค์การปรับปรุง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อปรับปรุงผลการทำงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วม รวมถึงการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมเป็นระยะ
6) การฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการและแรงงานเพื่อนำนโยบาย กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงของบริษัทมาปฏิบัติและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดที่บังคับใช้
7) การสื่อสาร มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบัติ ความคาดหมาย และผลการทำงานของผู้เข้าร่วมต่อแรงงาน ผู้ส่งมอบ และลูกค้า
8) ความคิดเห็นตอบกลับและการมีส่วนร่วมของแรงงานมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงานและรับความคิดเห็นตอบกลับต่อวิธีปฏิบัติและสภาพการทำงานตามที่ครอบคลุมอยู่ในหลักจรรยาบรรณนี้
9) การตรวจติดตามและการประเมิน ทำการประเมินผลตนเองเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณและข้อกำหนดของลูกค้าตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
10) กระบวนการปฏิบัติการแก้ไขมีกระบวนการปฏิบัติการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีต่อความเสื่อมประสิทธิภาพซึ่งระบุได้จากการประเมินภายในหรือภายนอก การตรวจสอบ การสืบสวน และการทบทวน
11) การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล มีการสร้างและรักษาเอกสารและบันทึกข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบและสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทฯ พร้อมทั้งการรักษาความลับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวตามความเหมาะสม
12) ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบมีกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อกำหนดหลักจรรยาบรรณต่อผู้ส่งมอบและเพื่อเฝ้าพินิจให้ผู้ส่งมอบ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
 
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

 

 
Copyright SOODE NAGANO (THAILAND) CO.,LTD. ©2013. All Rights Reserved.