ISO 9001 : 2015
 
ISO 14001 : 2015
 
IATF 16949 : 2016
 
ROSH
 
 
 
 
 

Welcome to SOODE NAGANO (THAILAND) CO.,LTD.
 
 
Date Subject
2018-12-11 Payment Schedule 2019 / ระเบียบการวางบิล-รับเช็ค 2562
2018-12-11 SNT's calendar 2019 / ปฏิทินทำงานประจำปี 2562
2018-01-04 SNT's calendar 2018 / ปฏิทินทำงานประจำปี 2561
2017-12-07 Payment Schedule 2018 / ระเบียบการวางบิล-รับเช็ค 2561
2017-05-04 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานและหมายเลขเครื่องรับโทรสาร
2016-12-07 SNT's calendar 2017 Revised / ปฏิทินทำงานประจำปี 2560 ปรับปรุง
2016-12-06 Payment Schedule 2017 / ระเบียบการวางบิล-รับเช็ค 2560
2013-10-22 หนังสือแจ้งข้อมูล "ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและสถานประกอบการ"
2011-07-19 แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 
Copyright SOODE NAGANO (THAILAND) CO.,LTD. ©2013. All Rights Reserved.